Category: Випуск № 2(4). Частина 1. 2015

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Зміст

ЗМІСТ

Економіка та управління національним господарством

Щербан Т.Д.

Мукачівський державний університет: історичний вимір …

Павліха Наталія Володимирівна, Павлова Ірина Ігорівна. ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК 332.1

Павліха Наталія Володимирівна,
д.е.н., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
та управління проектами,
Східноєвропейсь…

Сириченко Наталя Сергіївна. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

УДК 330.322

Сириченко Наталя Сергіївна,
здобувач,
Донецький національний університет (м. Вінниця)

ЕКОНОМІЧНА СУТНІС…

Ніколаєва Тетяна Володимирівна. МОНІТОРИНГ ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ

УДК 330.5:65:658.2

Ніколаєва Тетяна Володимирівна,
к.е.н., докторант,
Національний університет державної податкової служби України

Маркевич Катерина Леонідівна. ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

УДК 339.727.22

Маркевич Катерина Леонідівна,
здобувач,
Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України

Максімова Валентина Федорівна, Кузіна Руслана Віліївна. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ

УДК 657:006.32(477)

Максімова Валентина Федорівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Одеський національний економічний ун…

Гоблик Володимир Васильович,Королович Оксана Омелянівна. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

УДК 658.14.012.7:339.727.22

Гоблик Володимир Васильович,
д.е.н., доц., заслужений економіст України, перший проректор,
Мукачівський державний університет,<...

Власюк Валерій Євгенович. ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

УДК 336.457.4

Власюк Валерій Євгенович

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА

У дані…

Фурман Тарас Юрійович. СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ

УДК 303.71:336.748.12(045)

Фурман Тарас Юрійович,
к.п.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Височан Олег Степанович. ВИТРАТИ НА ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

УДК 657

Височан Олег Степанович,
к.е.н., доц., доц. кафедри обліку та аналізу,
Національний університет «Львівська політехніка»

Бурак Інна Олександрівна. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ

УДК 657

Бурак Інна Олександрівна,
к.е.н., ст. викл. кафедри обліку і аудиту,
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Київського націо…

Августова Олена Олександрівна. ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИТРАТ РИБОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 657.471:338.512

Августова Олена Олександрівна,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку,
Київський національний торговельно-економічний університет

Химинець Володимир Васильович. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

УДК 332.1:332.8

Химинець Володимир Васильович,
д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Феєр Оксана Валеріївна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 330.322.014

Феєр Оксана Валеріївна

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У ст…

Ткаленко Світлана Іванівна. ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 339.9

Ткаленко Світлана Іванівна

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Десіслава Петрова, Панько Марина Василівна. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ 2020 – УПРАВЛІННЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОСВІТА В БОЛГАРІЇ

УДК 332.146.2

Десіслава Петрова, Панько Марина Василівна

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ 2020 – УПРАВЛІННЯ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, ОСВІТА В БОЛГАРІЇ

Ровенська Вікторія Вячеславівна, Редькіна Юлія Олександрівна. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

УДК 331.101

Ровенська Вікторія Вячеславівна,
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства,
Редькіна Юлія Олександрівна,
студент спе…

Проскура Володимир Федорович. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

УДК 338.24

Проскура Володимир Федорович,
д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
Мукачівський держа…

Паулик Алла Ярославівна. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

УДК 332

Паулик Алла Ярославівна,
ст. викладач кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
Мукачівський державний університет

Никитюк Тетяна Леонтіївна, Баула Олена Вікторівна. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ ДО 2020 РОКУ

УДК 330.322.001.76

Никитюк Тетяна Леонтіївна,
к.е.н.,доц. кафедри економічної теорії та міжнародної економіки,
Луцький національний технічний університет

Козирєва Олена Вадимівна. ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З ЄC

УДК 339.92

Козирєва Олена Вадимівна,
к.е.н., доцент кафедри Управління та економіки підприємства,
Національний фармацевтичний університет

Коваленко Олена Валеріївна, Янчуков Юрій Олексійович. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

УДК 621.311

Коваленко Олена Валеріївна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства,
Запорізька державна інженерна академія

Звонар Йолана Петрівна. АКТИВНА ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

УДК 331.5.024.5

Звонар Йолана Петрівна
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
та управління економічними процесами,
Мукачівський державний уніве…

Гулько Лариса Геннадіївна. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

УДК 330.322.2

Гулько Лариса Геннадіївна

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОС…

Бочко Олена Юріївна, Молнар Маріанна Степанівна. РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 339. 138

Бочко Олена Юріївна,
к.е.н., доц. доцент кафедри маркетингу,
Мукачівський державний університет
Молнар Маріанна Степанівна,…

Темченко Олександр Анатолійович. ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ

УДК 338.32: 622.34

Темченко Олександр Анатолійович,
д.т.н., доц., професор кафедри економіки, організації
та управління підприємствами,
ДВН…

Газуда Леся Михайлівна, Салдан Тетяна Юріївна. АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.3:339.137.2

Газуда Леся Михайлівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Орлова Алла Юріївна. НЕОБХІДНІСТЬ ОБҐРУНТОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 338.5.123.7

Орлова Алла Юріївна,
аспірант кафедри оподаткування,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Нагорний Євген Ігорович. ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

УДК 658.8:005.523

Нагорний Євген Ігорович

ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗА…

Калінеску Тетяна Василівна. ДІАГНОСТИКА ЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 330.341.1

Калінеску Тетяна Василівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри оподаткування і соціальної економіки,
Східноукраїнський національний університе…

Гудзь Олена Євгенівна. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 330.322: 330.341.1

Гудзь Олена Євгенівна,
д.е.н., проф., завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю,
Київський державний університет телекому…

Вергун Володимир Антонович,Ступницький Олексій Іванович. СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ЗМІНИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ФІРМИ

УДК 65.015

Вергун Володимир Антонович,
д.е.н., проф., професор кафедри міжнародного бізнесу,
Ступницький Олексій Іванович,
к.е.н., п…

Бухало Олена Василівна. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДК 631.12.001.76:658.27

Бухало Олена Василівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу,
Харківський національний аграрний уні…

Бондарчук Людмила Володимирівна,Гулівата Інна Олександрівна. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УДК 658.310.8.012.32(045)

Бондарчук Людмила Володимирівна,
к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,
Гулівата Інна Олександрівна,

Стадницька Юлія Юріївна. ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІН ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК РОЗМІЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 332.132

Стадницька Юлія Юріївна,
асистент кафедри туризму,
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРО…

Ульянченко Олександр Вікторович. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

УДК 330.341.1:330.322

Ульянченко Олександр Вікторович,
д.е.н., проф., член-кореспондент НААН,
завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу,

Сімків Лілія Євгенівна. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ

УДК 330.35

Сімків Лілія Євгенівна,
к.е.н., доц., в. о. завідувача кафедри теорії економіки та управління,
Івано-Франківський національний технічний універс…

Могильний Олексій Миколайович. РОЛЬ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

УДК 331.5:502.1

Могильний Олексій Миколайович,
д.е.н., проф., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки,
ректор Інституту підготовки кадрів держ…

Мареха Ірина Сергіївна,Іванченко Марина Вадимівна. КУМУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ ЕКОЛОГО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УДК 330.322.5:332.36:330.131.7

Мареха Ірина Сергіївна,
к.е.н., ас. кафедри економічної теорії,
Сумський державний університет
Іванченко Марина Вадимівна,

Ліхоносова Ганна Сергіївна. МІСЦЕ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

УДК 331.35

Ліхоносова Ганна Сергіївна,
к.е.н., доц. кафедри оподаткування і соціальної економіки,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Лендєл Михайло Андрійович, Жулканич Олександр Михайлович.СПЕЦИФІКА МІЖГАЛУЗЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

УДК 330.341.2: 631.151.4

Лендєл Михайло Андрійович,
д.е.н., проф., член-кореспондент НААН України,
заслужений економіст України,…

Краус Наталія Миколаївна. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ БАЗИС РОЗВИТКУ

УДК 330.837:330.341.1

Краус Наталія Миколаївна,
к.е.н., доц., докторант відділу теорії економіки і фінансів,
Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Ак…

Коваленко Ольга Володимирівна. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

УДК 330.341

Коваленко Ольга Володимирівна,
к.е.н., старший науковий співробітник,
заступник завідувача відділу економічних досліджень,
Інс…

Князевич Анна Олександрівна. КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ

УДК 338.001.36

Князевич Анна Олександрівна,
к.е.н., доц., професор кафедри менеджменту,
Рівненський державний гуманітарний університет,
Бріт…

Клопов Іван Олександрович. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

УДК 620.9

Клопов Іван Олександрович,
к.е.н., доц., доцент кафедри інформаційних технологій
та економічної безпеки бізнесу,
Запо…

Кашуба Ярослав Миколайович. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

УДК 334.021:338.124.4

Кашуба Ярослав Миколайович,

д.е.н., голова Державної служби зайнятості,

керівни…

Щербан Тетяна Дмитрівна. МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Щербан Тетяна Дмитрівна,

д.психол.н., проф., ректор Мукачівського державного університету

 

МУК…