Category: Випуск №1(3) 2015

Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Черничко Станіслав Федорович, Реблян Дмитро Сергійович. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

УДК 336.055.4:658.14/.17

Черничко Станіслав Федорович,

к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,<...

Сторонянська Ірина Зеновіївна, Беновська Лілія Ярославівна. ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

УДК 336.22:[336.225.2:352]:332.1

Сторонянська Ірина Зеновіївна,

д.е.н., проф., заступник директора з наукової роботи,

Рибчак Олена Сергіївна. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

УДК 336.02

Рибчак Олена Сергіївна,

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту,

Уманський національний…

Петричко Марія Михайлівна. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 336.143

Петричко Марія Михайлівна,

к.е.н., доцент кафедри обліку та фінансів,

Му…

Малець Станіслав Станіславович. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

УДК 336.225.6

Малець Станіслав Станіславович,

аспірант кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський держа…

Кужелєв Михайло Олександрович, Брітченко Ігор Геннадійович, Стабіас Сергій Миколайович. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

УДК 336.761.3

Кужелєв Михайло Олександрович,

д.е.н., проф., професор кафедри фінансів,

Національний у…

Ігнатишин Марія Василівна, Ігнатишин Микола Іванович. ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОГНОЗОВАНОСТІ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

УДК 336.7

Ігнатишин Марія Василівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та фінансів,

Гуменна Катерина Романівна. МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 330.322:331.556.46

Гуменна Катерина Романівна,

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування,

Гавриляк Тетяна Степанівна. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАХОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 368.1

Гавриляк Тетяна Степанівна,

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту,

Львівськ…

Редченко Костянтин Іванович. КОНЦЕПЦІЯ РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ У СУЧАСНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

УДК 338.65

Редченко Костянтин Іванович,

д.е.н., проф., завідувач кафедри аудиту,

Львівська комерційна…

Король Катерина Валеріївна. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ

УДК 657.47

Король Катерина Валеріївна,

аспірантка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,

Одеський н…

Головачко Василь Михайлович. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

УДК 657

Головачко Василь Михайлович,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський де…

Щурик Михайло Васильович. ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

УДК 631.11

Щурик Михайло Васильович,

д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів і кредиту,<...

Товканець Сергій Антонович. ТЕХНОПАРКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

УДК 339.9

Товканець Сергій Антонович,

к.е.н., доцент, м. Мукачеве

 

ТЕХН…

Проскура Володимир Федорович. РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

УДК 338.24

Проскура Володимир Федорович

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Розглянуто про…

Пітюлич Михайло Михайлович, Пауш Маріанна Михайлівна. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

УДК 314.1:332.1

Пітюлич Михайло Михайлович,

к.е.н., доц., докторант,

Інститут регіональних досліджень…

Папп Василь Васильович. НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

УДК 338.48

Папп Василь Васильович

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬ…

Панько Марина Володимирівна. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

УДК 332.146.2

Панько Марина Володимирівна,

старший викладач кафедри фінансів,

Ужгородський торговельн…

Мікловда Василь Петрович, Пітюлич Михайло Іванович. РИНОК ПРАЦІ В СИСТЕМІ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 331.5

Мікловда Василь Петрович,

член-кореспондент НАН України, д.е.н, проф., завідувач кафедри економіки підприємства,

Карий Олег Ігорович, Глинський Назар Юрійович. МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА

УДК: 658.8:332.142

Карий Олег Ігорович,

д.е.н., доц., професор каф. менеджменту організацій,

Гораль Ліліана Тарасівна, Піллероа Мадан Андрій Антоніович, Шийко Віра Ігорівна. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

УДК 338.48

Гораль Ліліана Тарасівна,

д.е.н., проф., директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

Гоблик Володимир Васильович. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІЄРАРХІЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

УДК 339.92: 332.1

Гоблик Володимир Васильович

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІЄРАРХІЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У МЕЖАХ ТРАНСКОРДО…

Гладинець Наталія Юріївна. МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

УДК 330.341.1

Гладинець Наталія Юріївна

МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Борншайн Ольга Олегівна. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛАСТЕРІВ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УДК 332.14

Борншайн Ольга Олегівна,

аспірант кафедри економіки підприємств,

Дніпропетровська державна…

Білак Георгій Георгійович. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

УДК 339.92:504(4)

Білак Георгій Георгійович,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами,

Чижова Наталя Євгенівна. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

УДК 331.08

Чижова Наталя Євгенівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту,

Красноармійський індустріальн…

Питуляк Наталія Степанівна, Баховко Василь Юрійович, Чапран Юліана Олександрівна. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇН

УДК 338.1

Питуляк Наталія Степанівна,

к.е.н., ст. викл. кафедри маркетингу і логістики,

Національний…

Навроцький Степан Аркадійович, Скляр Георгій Павлович, Фисун Ірина Владиславівна. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ВЛАСНОГО УТРИМАННЯ СТРАХОВИКА

УДК 368

Навроцький Степан Аркадійович,

д.е.н., професор кафедри фінансів,

ВНЗ Укоопспілки «Полтавськи…

Максименко Діана Вікторівна. КАДРОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 631.158:658.331.108

Максименко Діана Вікторівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри обліку та фінансів,

Лазаренко Дмитро Олександрович. АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ПРОГРАМІ ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

УДК 338.22.021.1

Лазаренко Дмитро Олександрович,

д.е.н., доц., декан факультету психології, економіки та управління,

Збарський Василь Кузьмич. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

УДК 330.101:332.12

Збарський Василь Кузьмич,

д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства імені професора І. Н. Романенка,

Живко Зінаїда Богданівна. РІВНІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА

УДК 330.131.7:338.2

Живко Зінаїда Богданівна,

д., проф., завідувач кафедри менеджменту,

Бовш Людмила Андріївна. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

УДК 65.012.4:[658.114+330.15]

Бовш Людмила Андріївна,

к.е.н., доцент кафедри соціально-економічних дисциплін,

Березіна Людмила Михайлівна. АЛЬТЕРНАТИВНІСТЬ У СТРАТЕГІЧНОМУ ВИБОРІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

УДК 338.436

Березіна Людмила Михайлівна,

д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємства,

Березін Олександр Вікторович. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ АПК: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

УДК 338.439.5 (477)

Березін Олександр Вікторович,

д., проф., завідувач кафедри…

Безпарточний Максим Григорович. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

УДК 339.1.003.13

Безпарточний Максим Григорович,

к.е.н., доц., доцент кафедри економіки підприємства,

Чукурна Олена Павлівна. ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

УДК 338.4:339.9:519.8

Чукурна Олена Павлівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу,

Одеський націо…

Черничко Тетяна Володимирівна. РИЗИКИ КАНАЛУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В УКРАЇНІ

УДК 336.77

Черничко Тетяна Володимирівна,

д.е.н., проф., професор кафедри обліку та фінансів,

Скороход Ірина Святославівна, Поліщук Марія Олександрівна, Поліщук Олена Олександрівна. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ

УДК 339.92

Скороход Ірина Святославівна

Рибчак Віталій Іванович. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

УДК 330.322

Рибчак Віталій Іванович,

к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу,

Уманський національний …

Пугачевська Катерина Сергіївна. РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ В УМОВАХ ВАЛЮТНИХ КОЛИВАНЬ

УДК 339.562

Пугачевська Катерина Сергіївна,

аспірант кафедри міжнародної економіки,

Київський націона…

Кучінка Тетяна Василівна. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

УДК 330.33.012

Кучінка Тетяна Василівна,

аспірант кафедри обліку та фінансів,

Мукачівський державний університет

Курмаєв Петро Юрійович, Байрамов Ешгін Алі Огли. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

УДК 338.24

Курмаєв Петро Юрійович,

д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, фінансів та фінансово-економічної безпеки,

Ковалевський Георгій Валентинович, Гриненко Володимир Володимирович. РЕСУРСИ І БАГАТСТВО НАЦІЙ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ЛЮДИНИ

УДК 330.1+168.522

Ковалевський Георгій Валентинович,

Гриненко Володимир Володимирович

Кінаш Ірина Петрівна. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

УДК 338.242

Кінаш Ірина Петрівна,

д.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту і адміністрування,

Івано-Ф…

Арзамасова Оксана Вікторівна. НОВА ЕКОНОМІКА: ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ

УДК 339.92

Арзамасова Оксана Вікторівна,

здобувач кафедри державного та муніципального управління,

Тернопільський …