Нагорний Євген Ігорович. ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

УДК 658.8:005.523

Нагорний Євген Ігорович

ПРОБНИЙ МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ВИДИ І ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Темою даної наукової статті виступає розкриття змістовної характеристики пробного маркетингу, як одного з методів підвищення рівня ринкової адекватності розробленої промислової інноваційної продукції. Метою даної наукової статті є сутнісне визначення пробного маркетингу промислової інноваційної продукції, аналіз основних видів його реалізації, а також позитивних і негативних сторін кожного з них. Для вирішення поставлених завдань були використані: порівняльний та системно-структурний аналіз, метод логічного узагальнення, факторний аналіз та метод експертних оцінок. Основними результатами наукового дослідження, що становлять відповідно і наукову новизну даного дослідження, є те, що: в статті розкрито наукові підходи вітчизняних і зарубіжних науковців до визначення поняття пробний маркетинг, і на цій основі запропоновано його авторське визначення саме для промислової інноваційної продукції; визначено необхідність проведення даної процедури; розглянуто нові і традиційні види пробного маркетингу, виділено сильні і слабкі їх сторони. Для складної і високо вартісної промислової інноваційної продукції, з низьким коефіцієнтом повторних закупівель запропоновано використовувати віртуальний пробний маркетинг, що дає змогу за допомогою віртуальної реальності проаналізувати реакцію цільових споживачів на запропоновану продукцію з метою аналізу можливості її покупки. В дослідженні проведено порівняльний аналіз різних видів пробного маркетингу за основними ключовими характеристиками. Запропоновано авторський науково-методичний підхід до вибору того чи іншого виду пробного маркетингу, за допомогою використання різних критеріїв відбору. Критеріями доцільності проведення пробного маркетингу є: витрати на створення дослідного зразка продукції; вартість одиниці продукції; період експлуатації продукції; серійність виготовлення продукції. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропонований метод підвищення ринкової адекватності продукції, за допомогою використання процедури пробного маркетингу, сприяє підвищенню ефективності інноваційної діяльності промислового підприємства. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на практичне впровадження процедури пробного маркетингу в інноваційну діяльність вітчизняних промислових підприємств, що займаються розробленням, виготовленням і реалізацією інноваційної продукції.
Ключові слова: пробний маркетинг, ринкова адекватність, тестування, математичне моделювання, лабораторний експеримент, інноваційна продукція.

Завантажити статтю в PDF