Ульянченко Олександр Вікторович. ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

УДК 330.341.1:330.322

Ульянченко Олександр Вікторович,
д.е.н., проф., член-кореспондент НААН,
завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу,
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Для забезпечення економічного відродження держави необхідно сформувати ефективну систему взаємовідносин між наукою, державою і регіонами. Інновації та інвестиції в результаті їх комерціалізації є основою розвитку регіонів і держави. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних підходів щодо інноваційно-інвестиційного розвитку економіки держави, визначення взаємозв’язку між інвестиційною та інноваційною політикою. Розглянуто обсяги інвестування та проведено оцінку рівня інноваційно-інвестиційного розвитку України. Обґрунтовано важливість формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку з метою залучення інвестицій, відновлення конкурентоспроможного виробництва, зростання зайнятості населення держави. Виявлено, що головними чинниками, які знижують рівень інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, є: недостатній рівень валового нагромадження основного капіталу; високий ступінь зносу основних засобів; погіршення індексу інвестиційної привабливості; загальна політична та економічна нестабільність; негативні очікування підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності; недостатні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну; низький рівень інноваційної активності підприємств поряд з незадовільним рівнем фінансування за рахунок коштів держбюджету; посилення тиску на бізнес з боку владних структур і зарегульованість ринку, корупція. Доведено, що для підвищення інвестиційної привабливості України важливе місце слід відвести моделюванню інвестиційного клімату. В процесі дослідження задекларовано об’єктивну оцінку загальної економічної ситуації у державі, що відображає системне уявлення про мотивацію поведінки іноземного інвестора і характеризує важелі впливу на остаточне рішення щодо перспектив інвестування. Формування інвестиційного клімату є безальтернативною основою підвищення ролі іноземного інвестування у процесах розвитку України та її інтеграції у світову економіку.
Ключові слова: інвестування, прогнозування обсягів інвестицій, прямі іноземні інвестиції, економічний розвиток, інноваційно-інвестиційний розвиток, інвестиційна безпека.

Завантажити статтю в PDF